Oferta dydaktyczna

Studia na Wydziale Leśnym

Kierunek Leśnictwo 

studia realizowane są w systemie dwustopniowym

I stopień studiów umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera leśnictwa

Forma:

  • Studia stacjonarne – 7 semestrów
  • Studia niestacjonarne – 8 semestrów

Na początkowych latach studiów wykłada się przedmioty ogólne i podstawowe (na przykład botanika leśna z dendrologią i fitosocjologią; zoologia leśna, gleboznawstwo leśne). Na wyższych latach pojawiają się przedmioty kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne, dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.

Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych, administracji Dyrekcji Ochrony Środowiskach oraz w firmach związanych z leśnictwem, w tym w zakładach usług leśnych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

II stopień studiów - umożliwia uzyskanie tytułu magistra leśnictwa 

Forma:

  • Studia stacjonarne – 3 semestry
  • Studia niestacjonarne – 4 semestry

Specjalności:

  • Gospodarka Leśna
  • Gospodarka Leśna z Łowiectwem
  • Gospodarka Leśna z rynkiem drzewnym
     

Specjalność: Gospodarka leśna

Wykorzystując nauki przyrodnicze, techniczno-leśne i ekonomiczne, absolwent nabywa umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych; hodowli i ochrony lasu; gospodarki łowieckiej; pozyskiwania i transportu drewna; projektowania, wykonywania i doskonalenia prac leśnych; inwentaryzacji zasobów leśnych oraz dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.

Specjalność: Gospodarka leśna z rynkiem drzewnym

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o surowcu drzewnym, budowie drewna, jego właściwościach, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i stosowanych zabiegów gospodarczych. Posiada rozszerzoną wiedzę o budowie i eksploatacji maszyn do prac hodowlanych, ochronnych, inżynieryjnych oraz do pozyskania, zrywki i wywozu drewna.

Specjalność: Gospodarka leśna z łowiectwem

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach. Ma zaawansowaną wiedzę o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej . Ma świadomość wpływu leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka.

Kierunek Ochrona Przyrody i edukacja przyrodniczo leśna

Poziom studiów drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim. Kierunek "Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna" prowadzony jest przez nauczycieli akademickich z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Umożliwia uzyskanie tytułu mgr ochrony przyrody

Forma:

  • Studia stacjonarne 4 semestry

Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.
 
Absolwenci otrzymają stopień zawodowy magistra ochrony przyrody i będą mieli możliwość podejmowania pracy w takich instytucjach, jak: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśne kompleksy promocyjne), parki narodowe i zarządy oraz zespoły parków krajobrazowych, jednostki zajmujące się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostki administracji publicznej: urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska) i wojewódzkie (inspektoraty ochrony środowiska), Inspekcja Ochrony Środowiska.